Serwis o edukacji finansowej dzieci i młodzieży

500+ na pierwsze dziecko. Komu przysługuje?

Katarzyna Jóźwik   •   Aktualizacja: 12 kwietnia 2019 r.

„Rodzina 500+” to rządowy program działający od kwietnia 2016 r., w ramach którego rodzice otrzymują 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Jednak świadczenie można pobierać również na pierwsze dziecko, o ile rodzina spełnia ściśle określone warunki.

500 plus na pierwsze dziecko

Nieprzekraczalny próg 800 zł

Zasadniczym kryterium, jakie musi spełnić rodzina ubiegająca się o „500+” na pierwsze dziecko, jest kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje tylko wtedy, kiedy dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza 800 zł miesięcznie. W takim przypadku zostanie wypłacone bez względu na to, czy będzie dotyczyło jedynaka czy najstarszego dziecka w rodzinie.

Dziecko niepełnosprawne – próg 1200 zł

Zupełnie inne kryterium dochodowe obowiązuje w sytuacji, kiedy dziecko pierworodne ma orzeczenie o niepełnosprawności. Wówczas miesięczny dochód netto nie może przekroczyć 1200 zł na osobę.

Dochód – co wliczać, a czego nie?

Ważną kwestią przy ustalaniu prawa do „500+” na pierwsze dziecko jest poprawne wyliczenie dochodu rodziny. Należy pamiętać, że do dochodu wliczają się alimenty i stypendia socjalne. Z drugiej strony dochodu rodziny nie powiększają świadczenia rodzinne (oprócz świadczenia rodzicielskiego) oraz inne środki niemieszczące się w definicji dochodu określonej w ustawie o świadczeniach rodzinnych (tj. w art. 3 Ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20032282255/U/D20032255Lj.pdf). Oczywiście w wyliczeniach należy też uwzględnić dochody osiągane przez rodziców. Poza tym za członków rodziny uważa się również dzieci do 25 roku życia, które mieszkają z rodzicami i są na ich utrzymaniu.

500+ na pierwsze dziecko dla samotnego rodzica tylko z decyzją o alimentach?

Rodzice, którzy wychowują dziecko w pojedynkę i chcą pozyskać 500+ na jedynaka lub najstarsze dziecko, muszą udowodnić, że rzeczywiście są samotnym rodzicem. Dowodem ma być zasądzona decyzja o przyznaniu alimentów. Wszystko po to, aby uniknąć sytuacji próby wyłudzeń świadczenia. Zdarzały się przypadki, że osoby będące w nieformalnych związkach deklarowały samotne rodzicielstwo, a tym samym nie uwzględniały w dochodach rodziny zarobków konkubiny/konkubenta. Ministerstwo postanowiło ukrócić ten proceder i wprowadziło w ustawie zmiany określające, że za samotnego rodzina uważa się:

  • osobę, która posiada zasądzoną decyzję o przyznaniu alimentów na dzieci
  • osobę, której współmałżonek nie żyje
  • matkę wychowującą dziecko, którego ojciec jest nieznany.

Poza tym, jeśli świadczenie zostało przyznane na dziecko, nad którym rozwiedzeni rodzice sprawują opiekę naprzemiennie, to 500+ jest wypłacane po połowie każdemu z nich.

Wyliczenie dochodu rodzin „patchworkowych”

W przypadku ubiegania się o 500+ na pierwsze dziecko przez rodziców, którzy oprócz wspólnego dziecka posiadają dzieci z poprzednich związków, dochód na osobę wylicza się z uwzględnieniem wszystkich dzieci do ukończenia 25 roku życia, które mieszkają z rodzicami i są na ich utrzymaniu.

Jakie dokumenty?

Chcąc otrzymać 500+ na pierwsze dziecko, nie wystarczy złożyć jedynie wniosku o wypłatę świadczenia. Konieczne jest również przedłożenie dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych dochodów. Należą do nich:

  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiąganych dochodach w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez któregoś z członków rodziny
  • oświadczenie wnioskującego o wysokości dochodów w przeliczeniu na członka rodziny (takie oświadczenie spisuje się w momencie składania wniosku)
  • oświadczenie wnioskującego o posiadaniu gospodarstwa rolnego (informacja o jego wielkości z gminy właściwej dla lokalizacji gospodarstwa)
  • dokumenty potwierdzające uzyskanie (np. umowa o pracę) lub utratę (np. świadectwo pracy) dochodu

500+ na każde dziecko od lipca 2019?

Ww. warunki przyznania 500 zł na pierwsze dziecko obowiązują obecnie. Pojawiła się jednak szansa, że od 1 lipca br. przestaną one obowiązywać. Wynika to z planów rządu, który chce wypłacać 500+ na każde dziecko w rodzinie bez względu na osiągane dochody. Opublikowano już projekt ustawy w tej sprawie, który obecnie czeka na głosowanie w Sejmie i Senacie. Jeżeli zostanie uchwalony, pierwsze dziecko w rodzinie otrzyma 500 zł już od lipca.